NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD – 54½ Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary, 2020

Vítejte na 54½ ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary (dále jen "MFF KV"). Byli bychom rádi, aby pro Vás i ostatní návštěvníky byla návštěva MFF KV příjemným zážitkem. Laskavě Vás proto žádáme o akceptaci pravidel uvedených v návštěvním řádu, jehož účelem je zejména zajištění bezpečnosti, požární ochrany, jakož i zajištění ochrany zdraví a majetku v areálu akce. Areálem akce (dále jen "areál") se pro potřeby tohoto návštěvního řádu rozumí veškeré prostory, v nichž se nacházejí festivalové kinosály, jsou poskytovány a zajišťovány služby související s MFF KV, jsou pořádány dopro-vodné akce a dále veškeré další označené prostory provozovatele a partnerů MFF KV.

Návštěvníci MFF KV jsou povinni chovat se v areálu akce tak, aby svým jednáním neohrožovali bezpečnost, zdraví a majetek třetích osob, stejně tak jako zařízení umístěná v areálu. Návštěvníci MFF KV jsou dále povinni dodržovat pokyny a nařízení pracovníků pořadatele, osob pověřených pořadatelem, jakož i pokyny a nařízení složek integrovaného záchranného systému, Městské policie Karlovy Vary a pracovníků hasičských, zdravotnických a bezpeč-nostních služeb.

Návštěvníci MFF KV jsou povinni dodržovat veškerá hygienická a bezpečností opatření související s aktuální epidemiologickou situací. Dále se klade důraz na důsledné dodržování pravidel osobní hygieny všech účastníků akce. Je zodpovědností každého návštěvníka, aby se choval v areálu konání akce ohleduplně a bezpečně.

Návštěvníkům MFF KV není povoleno:

 • Kouřit ve všech vnitřních prostorách areálu, není-li k tomu přímo vyznačen
 • Vstupovat do prostor areálu pod vlivem alkoholu a jiných omamných látek, psychotropních látek a jiných látek s psychoaktivními účinky
 • Přivádět do vnitřních prostor areálu jakákoli zvířata s výjimkou asistenčních psů pro hendikepované
 • Používat mobilní telefon nebo jakékoliv záznamové zařízení během jakéhokoliv představení nebo akce v rámci MFF KV (dále jen „představení“)
 • Rušit představení hlasitým hovorem či jiným jednáním odporujícím zásadám společenského chování
 • Používat únikové východy určené výhradně k evakuaci
 • Používat projevů odporujících dobrým mravům, zejména projevům vulgárním, násilným a hanobícím rasu
 • Vnášet do areálu zbraně jakéhokoli druhu, jakož i všechny předměty použitelné jako sečné, bodné či úderové zbraně
 • Vnášet do areálu výbušné, hořlavé, toxické či lepkavé látky, jakož i jiné zdraví nebezpečné látky a jedy
 • Zapalovat a odstřelovat jakoukoli pyrotechniku v areálu a zakládat zde oheň
 • Vnášet do areálu materiály propagující organizace či osoby, které nejsou oficiálními partnery pořadatele
 • Vnášet do areálu materiály propagující polickou stranu či hnutí a jakékoli další politicky zaměřené materiály
 • Ničit či poškozovat jakákoli zařízení a vybavení umístěné v areálu akce a to včetně poškozování věcí jejich popisováním, polepováním a postřikováním sprejem
 • Úmyslně poškozovat bezpečnostní či protipožární zařízení, jakož i rozvody vody či elektrické energie
 • Nepořizovat v areálu ani při představeních zvukové a obrazové záznamy pro jakékoliv jiné, než soukromé účely bez předchozího písemného souhlasu pořadatele
 • Účastnit se představení, jestliže nesplňují věkovou hranici stanovenou výrobcem či distributorem audiovizuálního díla. Návštěvníci jsou za tímto úče-lem povinni prokázat na základě výzvy pořadatele či jím oprávněných osob skutečnost, že splňují příslušnou věkovou hranici.

Odpovědnost za škodu:

 • Vstup a užívání areálu uskutečňují návštěvníci na vlastní nebezpečí a jsou povinni počínat si zde tak, aby předcházeli vzniku škod na zdraví a majetku, a to jak vlastním, tak na zdraví a majetku třetích osob. Pořadatel nepřebírá odpovědnost za škodu na zdraví či majetku vzniklou návštěvníkovi zaviněním jiného návštěvníka v důsledku jak úmyslného, tak neúmyslného jednání, jímž byla škoda způsobena.
 • Návštěvníci jsou povinni odkládat věci výlučně na místech k tomuto účelu vyhrazených pořadatelem. Pořadatel není odpovědný za ztrátu věcí mimo místa jím vyhrazená k úschově či odkládání věcí. Věci odložené mimo prostory určené k jejich odkládání mohou být pořadatelem či jím oprávněnými osobami odstraněny; dále s nimi bude nakládáno v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
 • Pořadatel je oprávněn vyžadovat po návštěvníkovi vydání věcí, jimiž byla způsobena pořadateli či jakékoli třetí osobě škoda na zdraví či majetku.

Pravidla stanovená v tomto návštěvním řádu mohou být dále doplněna pravidly souvisejícími s jednotlivými představeními pořádanými v areálu akce. Účastník je povinen na žádost pořadatele nebo jím pověřené osoby (zejména bezpečnostní služby) umožnit provedení kontroly dodržování pravidel ná-vštěvního řádu. V případě porušení pravidel zde uvedených jsou pořadatel nebo jím pověřené osoby oprávněni návštěvníka z prostor areálu či jeho části vykázat. Návštěvník je povinen na základě výzvy pořadatele či jím oprávněné osoby prostor opustit. Areál akce je monitorován.

Každý návštěvník svou účastí na 54½ MFF Karlovy Vary a vstupem do jakýchkoli prostor jeho pořádání vyjadřuje svolení se zaznamenáním a neomezeným užitím jeho obrazových snímků a zvukových, obrazových a/nebo zvukově-obrazových záznamů jeho projevů osobní povahy všemi způ-soby pro účely obvyklé dokumentace a propagace MFF Karlovy Vary i pro potřeby spolupráce pořadatele s partnery a podporovateli MFF Karlovy Vary, vč. plnění povinností vůči nim. Více na http://www.kviff.com/cs/o-festivalu/ochrana-osobnich-udaju.

V Praze dne 12. 10. 2020

Pořadatel MFF KV: Film Servis Festival Karlovy Vary, a.s., sídlem Panská 892/1, 110 00, Praha 1, IČ: 25694545, společnost zapsaná v obchodním rejstří-ku:
Městský soud v Praze, oddíl B., vložka 5552

YouTube

Festival na síti: Instagram Youtube Twitter Facebook

© 2021 FILM SERVIS FESTIVAL KARLOVY VARY, a.s. [email protected] +420 221 411 011 Všechny kontakty

Seznam zapojených kinSeznam zapojených kin PartneřiPartneři
ProgramProgram Obecné informace Obecné informace
HistorieHistorie GalerieGalerie
HistorieHistorie KontaktyKontakty
Archív filmůArchív filmů KVIFF TalksKVIFF Talks
Industry Days 5.7 - 8.7.Industry Days 5.7 - 8.7. KontaktyKontakty
VideogalerieVideogalerie GalerieGalerie
KontaktyKontakty
HistorieHistorie Průvodce festivalemPrůvodce festivalem